Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

Psycholog

W naszej szkole pracuje psycholog szkolny mgr Edyta Stachurska, która pełni dyżury:
w środę od 13.00 do 17.30,

w czwartek od 08.30 do 14.00.


W każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.30 psycholog prowadzi

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW, w którym można porozmawiać z psychologiem, uzyskać pomoc i poradę w sprawach dotyczących nauki i wychowania własnego dziecka.

 

 

Propozycje ćwiczeń usprawniających  funkcje percepcyjno-motoryczne istotne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych - dla rodziców i dzieci młodszych
ĆWICZENIA  USPRAWNIAJĄCE  PERCEPCJĘ  WZROKOWĄ


 • Składanie obrazka z jego części lub wg wzoru, a następnie z pamięci.
 • Wyodrębnianie różnic między obrazkami (dziecko otrzymuje dwa obrazki podobne,  różniące  się  kilkoma  szczegółami,  które  odszukuje i wskazuje).
 • Wyszukiwanie w serii obrazków dwóch jednakowych.
 • Układanie wg wzoru, a później przyklejanie na papierze wyciętych uprzednio figur geometrycznych.
 • Przekalkowywanie, odwzorowywanie rysunku, próby samodzielnego narysowania obrazka.
 • Uzupełnianie brakujących elementów w obrazku.
 • Układanie historyjek obrazkowych - uporządkowanie obrazków wg kolejności zdarzeń.
 • Składanie klocków obrazkowych i konstrukcyjnych wg wzoru.
 • Różnicowanie figur geometrycznych (sortowanie figur wg koloru, kształtu, wielkości).
 • Układanie mozaiki z figur geometrycznych wg wzoru.
 • Odtwarzanie rysunkiem z pamięci, pokazanej przez krótki czas, figury  geometrycznej.
 • Ćwiczenia z materiałem literopodobnym i literowym: składanie pociętych liter i wyrazów według wzoru.
 • Wyszukiwanie podobnych liter i sylab. Pokazujemy dziecku określoną literę i polecamy wyszukać taką samą w tekście i podkreślić ją.
 • W dalszym etapie piszemy literę o podobnym do poprzedniej kształcie i ponawiamy polecenie z tym, że dziecko podkreśla ją innym kolorem: a-o, p-g, m-w, n-u, d-b.
 • Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą (dziecko przyglądające się tekstowi odczytuje tylko te wyrazy, w których występuje np. litera „g”).
 • Wyszukiwanie i skreślanie liter.
 • Uzupełnianie liter w wyrazie (dajemy dziecku listę wyrazów z brakującymi literami i polecamy uzupełnić ją np. „ą” czy „ę”).
 • d - b            d - by
 • goł - b            goł - bie
 • wyj - ł          wyj - li
 • Segregowanie liter (rozkładamy kartoniki z literami i polecamy dziecku wyszukiwać np. wszystkie „a” i ułożyć w jednej kolumnie)
 • Rozpoznawanie odmiennej litery w szeregu  identycznych liter  np. u, u , u, n, u u u;          t, t, t, ł, t, t, t;       h, b, b, b, b, h b b b b .....
 • Odczytywanie zestawień wyrazów, których obrazy graficzne są podobne np.:
 • lęk–lek, las–los, lato-lata, lata-lala
 • kos-sok, kra-rak, loki-kiloĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE  JEDNĄ RĘKĘ, ĆWICZENIA  PRECYZJI  I  PŁYNNOŚCI  RĘKI

 • Rysowanie kredą na tablicy.
 • Ugniatanie papierowych  kul (druga ręka założona do tyłu) i rzucanie nimi  do  celu.
 • Zwijanie  sznureczka,  owijanie  skakanki  wokół  nadgarstka.
 • Sortowanie  klocków  wg  kolorów,  koralików  wg  kształtu, figur   geometrycznych  wg  kolorów, wielkości lub kształtu.
 • Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek przez różne  rzeczy.
 • Modelowanie  w  glinie  i  plastelinie.
 • Wykonywanie  stempelkami  obrazkowymi  szlaczków.
 • Rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach prostych, ukośnych,  łamanych  i  falistych.  Cięcie  nożyczkami  po  śladach.
 • Wydzieranie  i   wycinanie   z   papieru  lub  innego  materiału.
 • Kolorowanie  figur  geometrycznych  i  prostych  obrazków.
 • Kopiowanie  przez  kalkę  obrazków,  całych  wyrazów  i  zdań.
 • Rysowanie kredkami lub malowanie wzorów i   szlaczków bez  odrywania  ręki.
 • Obrysowywanie konturów i konturów liter (pisanych). Pogrubianie konturów.
 • Pisanie  liter  drukowanych,  a  obok  pisanych.
 • Zamalowywanie  dowolnej  przestrzeni  dużych  płaszczyzn (na arkuszach np. szarego papieru) farbami, kredą, węglem – pędzlem lub palcami..
 • Zamalowywanie  określonej  przestrzeni,  np.:  pól   kwadratów, kół,  prostokątów,  trójkątów,  dużych  obrazków  konturowych.
 • Zamalowywanie  małych  przestrzeni  kredkami.
 • Dokończenie zaczętego wzoru - najpierw przez pogrubienie, potem łączenie linii  przerywanej,  a  w  końcu  samodzielne  zakończenie.
 • Próby  odtwarzania  eksponowanych  wzorów  z  pamięci.
 • Samodzielne  rysowanie  różnorodnych   wzorów.
 • Kreślenie  w  powietrzu  dużych,  płynnych,  swobodnych  ruchów w  kształcie  fal,  kół,  ósemek  itp.

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ

 • Zabawa w  „wyrazy”. Mówimy dziecku najpierw samogłoski, potem spółgłoski i prosimy, aby powiedziało jakiś wyraz na daną głoskę, np. b. Mówimy wyraz, a dziecko ma podać pierwszą głoskę, jaką słyszy na początku wyrazu.
 • Polecamy aby dziecko wypowiedziało wyrazy zawierające np. „a”  na początku,  w środku i na końcu wyrazu.
 • Wyszukiwanie obrazków na daną głoskę.
 • Lokalizacja głoski w wyrazie i wyrazu w zdaniu. Wypowiadamy wyraz i pytamy „co słyszysz na początku”? W dalszym etapie wypowiadamy 3-4 wyrazowe zdania i prosimy o powtórzenie pierwszego, trzeciego lub ostatniego wyrazu z danego zdania.
 • Różnicowanie słów podobnie brzmiących. Czytamy dziecku pary wyrazów np. półka - bułka i prosimy aby dziecko podniosło rękę lub klasnęło, gdy słyszy „b”, a nie robiło żadnego gestu, gdy usłyszy „p”. Przykłady: biurko - piórko, bucik - budzik, buty - budy, koza - kosa, góra - kura, wąż - wąs, sieci - siedzi, mapa - mata, stop - snop, wata - lata itp.
 • Liczenie i czytanie „słuchem”. Wypowiadamy wyraz mówiąc każdą literę osobno,        stosując dłuższe przerwy np.: b-a-l-o-n. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, jaki wyraz wypowiedzieliśmy oraz podanie liczby słyszanych głosek.
 • Układanie wyrazów z alfabetu ruchomego np.: k-o-l-e-j.
 • Układanie wyrazów z sylab np.: sia- no.
 • Dobieranie liter do słyszanych głosek. Wymawiamy wyrazy, a dziecko wyszukuje odpowiednie kartoniki z początkowymi głoskami np.: świeca   -   ś.
 • Odszukiwanie w „rozsypance” wyrazów głośno wypowiadanych.
 • Szukanie sylab w czytaniu. Dziecko otrzymuje krótki tekst do czytania. Pod tekstem wypisane są sylaby, które dziecko po przeczytaniu tekstu odnajduje w czytance i podkreśla.
 • Scalanie wyrazów dwusylabowych i dłuższych z przestawionych sylab np.: pa - lam, lampa.
 • Odczytywanie sylab wypisanych na kartonikach.
 • Różnicowanie sylab takich samych w szeregu różnych lub o podobnym  brzmieniu, np.: pa, ga, da. Dzieci sygnalizują w momencie usłyszenia żądanej sylaby.
 • Podawanie liczby sylab w wyrazie.
 • Kończenie zaczętego wyrazu.
 • Dzielenie zdań na wyrazy, np.: „Tonaszaszkoła”.  To nasza szkoła.
 • Powtarzanie krótkich i dłuższych zdań.
 • Powtarzanie wyrazów łatwych i trudnych fonetycznie i znaczeniowo.
 • Powtarzanie opowiadań po innej osobie.
 • Układanie zdań z podanymi wyrazami.
 • Wymienianie jak największej liczby wyrazów: nazw zwierząt, mebli itp. zaczynających się określoną głoską.
 • Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.
 • Próby samodzielnego, zrozumiałego wypowiadania się, np.: opowiadanie różnych       zdarzeń, relacjonowanie własnych przeżyć, oglądanych filmów, słyszanych audycji, przeczytanych tekstów, książek.


Opracowała psycholog:  E. Stachurska

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.