Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

Dojazdy

KONTAKT

 

Numery kontaktowe do poszczególnych autobusów:

Autobus Nr 1 - tel. 698 479 852

Autobus Nr 2 - tel. 668 883 860

Autobus Nr 3 - tel. 604 212 436

Autobus Nr 4 - tel. 698 479 821

ROZKŁAD JAZDY

Dowożenie do szkoły.

Odjazdy z szkoły.

Uwaga!

Dziecko może jechać autobusem szkolnym poza miejsce zamieszkania po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu w/w informacji u opiekunka. Oświadczenie musi zostać potwierdzone przez kierownika COEiS W białych Błotach. Rodzic bierze pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

Wzór

MONITORING GIMBUSÓW

 

Link do strony monitorującej pozycję autobusów:

gps.solidsecurity.pl

Firma: GZEAS

Login: GPSBB
Hasło: 12345

REGULAMIN DOWOŻENIA

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. VERNE'A W BIAŁYCH BŁOTACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Białe Błota. W jej imieniu organizacją zajmuje się Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.
 2. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych i godziny odjazdów.
 3. Listę uczniów dowożonych ustalają corocznie dyrektorzy szkół, których uczniowie są dowożeni
  i przekazują opiekunom dzieci dowożonych.
 4. Rozkład jazdy autobusów winien być dostosowany do planu lekcji i opracowany przez opiekunów dzieci dowożonych w porozumieniu z dyrektorami szkół.
 5. Autobusy odjeżdżają z przystanków o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów.
 6. Uczniowie wsiadają do autobusu lub wysiadają z autobusu tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
 7. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
 8. Dyrektorzy szkół informują organizatora dowożenia o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
 9. jeżeli na kurs autobusu szkolnego przypada poniżej 10 osób, kurs zostaje zawieszony.

 

Rozdział II

Obowiązki organizatora dowożenia uczniów

Obowiązkiem przewoźnika jest:

 1. Terminowy dowóz uczniów do szkół – na podstawie planu opracowanego przez opiekunów dzieci dowożonych w porozumieniu z dyrektorami szkół.
 2. Dowożenie uczniów wyłącznie autobusami sprawnymi technicznie, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci i posiadających świadectwo dopuszczania do ruchu – wydane zgodnie
  z Prawem o ruchu drogowym.
 3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenie OC oraz NW na wszystkie autobusy używane do wykonania usługi.
 4. Zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich uczniów.
 5. W wypadku awarii autobusu zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w pkt. 2 i 3.

 

Rozdział III

Obowiązki opiekunów dzieci dowożonych

 1. Opiekun jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku.

Kierowca autobusu w takiej sytuacji zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

 1. W przypadku awarii autobusu opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
 2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów od chwili ich wejścia do autobusu do jego opuszczenia w miejscu zatrzymania kończącym dowóz.
 3. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
 4. Podczas wsiadania do autobusu opiekun wpuszcza uczniów do środka zgodnie z ustalonym porządkiem.
 5. Opiekun współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek
  ze szkoły.
 6. Na początku roku szkolnego opiekunowie w porozumieniu z wychowawcami przekazują rodzicom lub uczniom Regulamin i zbierają pisemne potwierdzenie zapoznania się rodziców i uczniów z jego treścią.

Informację zwrotną należy uzyskać podczas pierwszego zebrania z rodzicami.

 

Rozdział IV

Obowiązki uczniów

 1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych
  w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
 2. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun informuje ustnie dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 3. Uczniowie oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub na przystanku szkolnym pod opieką nauczyciela.
 4. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.
 5. Uczniom nie wolno:

a) wsiadać do autobusu i wysiadać bez zgody opiekuna

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu

c) niszczyć foteli oraz innych przedmiotów znajdujących się w autobusie

d) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób

f) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym

g) rozmawiać z kierowcą

f) korzystać z telefonu komórkowego, z wyłączeniem potrzeby pilnego porozumienia się
z rodzicami, po uzyskaniu zgody opiekuna.

 1. Za zniszczenia spowodowane przez ucznia w autobusie odpowiada finansowo rodzic ucznia.
 2. Uczniowie wsiadają i wysiadają do autobusu tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
 3. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po wyjściu
  z autobusu na właściwym przystanku odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
 4. Ze względu na określoną liczbę miejsc w autobusie uczniowi nie wolno bez ważnego powodu jeździć innymi kursami niż przydzielone:

a) w przypadku wcześniejszego, nieumotywowanego przyjścia na przystanek, uczeń pojedzie kursem zgodnym z godziną rozpoczęcia lekcji

b) jeżeli uczeń po zakończonych lekcjach nie zgłosi się na kurs zgodny z planem, to w przypadku braku wolnych miejsc nie zostanie zabrany, a rodzice zostaną poinformowani przez szkołę
o konieczności odebrania dziecka ze szkoły we własnym zakresie.

10.  Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły i opiekunem dzieci dowożonych.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.