Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego zaprasza wszystkich uczniów Gminy Białe Błota do udziału w konkursie fotograficznym „Nasza gmina w obiektywie” 

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny poniżej.

Zapraszamy serdecznie!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Nasza gmina w obiektywie” 

Z okazji 50-lecia Gminy Białe Błota 

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Nasza gmina w obiektywie” jest Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Cele Konkursu:

– promowanie walorów „Małej Ojczyzny”, 

– rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą i ciekawostkami własnego regionu, – rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie  fotografii,  

– zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury i ciekawych zakątków gminy, – promowanie ulubionych zakątków gminy Białe Błota. 

 1. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane TYLKO na terytorium Gminy Białe Błota.
 2. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów Gminy Białe Błota, uchwycenie piękna przyrody, ciekawych miejsc, budynków, ulubionych zakątków i krajobrazów. Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych  ograniczeń. 
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy Białe Błota. Prace będą oceniane w III kategoriach wiekowych:

∙ I – klasy 1 – 3 

∙ II – klasy 4 – 6 

∙ III – klasy 7 – 8  

 1. Termin nadsyłania prac: Konkurs trwa od 22 maja do 12 czerwca 2023 roku. Dzień 12 czerwca 2023 jest ostatnim dniem składania prac. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania zgłoszeń.  
 2. Prace można przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach 

 1. Centralna 27

86-005 Białe Błota 

z dopiskiem 

„KONKURS FOTOGRAFICZNY”

lub składać osobiście w bibliotece A w budynku A Szkoły Podstawowej im. Mariana  Rejewskiego w Białych Błotach. 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustalony został na 16 czerwca 2023 roku.
 2. Wyniki konkursu podane zostaną na Facebooku i stronie Organizatora www.spbb.pl w dniu 19.06.2023 roku.
 3. Uczestnik konkursu może nadesłać jedno zdjęcie.
 4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 5. Dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe, itp. Format pracy A4. ZDJĘCIE MUSI BYĆ WYDRUKOWANE. Organizator nie przyjmuje zdjęć nadesłanych mailowo, na pendrivie itp. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia, tzw. metryczkę, 

zawierającą: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, placówkę zgłaszającą. (ZAŁĄCZNIK NR  2)

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełniona przez rodzica/opiekuna zgoda na  przystąpienie do konkursu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz zgoda na  przekazanie praw autorskich i opublikowanie zdjęcia konkursowego. (ZAŁĄCZNIK NR 1

Uwagi końcowe: 

Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez Organizatora. 

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody  specjalne. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą  starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty  lub nadawcy. 

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach  propagowania idei konkursu. 

Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest  równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Koordynatorzy konkursu 

Monika Rzońca monika.rzonca@spbb.pl 

Magdalena Tulibacka magdalena.tulibacka@spbb.pl