Dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Mam przyjemność przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

Adres Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego: 86-005 Białe Błota, budynek A – ul. Centralna 27, tel./fax: 52 381 40 11, budynek B, ul. Czysta 2, tel./fax: 52 381 47 77,

budynek C, ul. Czerska 10, tel. 666852735 (świetlica)

Adres strony internetowej: www.spbb.pl,

e-mail: sekretariat.spbb@wp.pl, oraz dyrektor@spbb.pl,

Dyrektor szkoły: Danuta Ferenstain

Wicedyrektorzy: Zdzisław Napora, Bernadetta Drzewiecka, Renata Karwowska,

Joanna Załęgowska

Kalendarz roku szkolnego:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

Świąteczna przerwa zimowa: 23-31 grudnia 2019 r.    

Ferie zimowe: 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.  

Świąteczna przerwa wielkanocna: 9-14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

Dni wolne od nauki: (propozycje)

14 października 2019 r.?

2-3 stycznia 2020 r.?

21-22-23 kwietnia 2020 r. – 3 dni egzaminów ósmoklasisty (nie dotyczy oddz. przedszk.)

1 czerwca 2020 r. - Dzień Dziecka – poniedziałek

12 czerwca 2020 r.

Klasyfikacja

śródroczna: Rada klasyfikacyjna – 13 stycznia 2020 r.

roczna: Rada klasyfikacyjna – 15 czerwca 2020 r.

Rekolekcje Wielkopostne

Termin ustali ks. Proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach

Godziny pracy:

 1. Sekretariaty A i B – od poniedziałku do piątku – 7:30 – 16:00.
 2. Biblioteki – według grafiku zamieszczonego obok biblioteki.
 3. Specjaliści - pedagog, psycholog, logopeda – godziny dyżurów na www.
 4. Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00
 5. Pielęgniarka –budynek A - 9.45–15.00, budynek B – 8.00-12.00, budynek C - 8.00–9.30
 6. Stołówka wydaje obiady w godz.11:35–14:00; cena obiadu – 6,50 zł

Przerwy obiadowe: 11.30-11.45, 12.30-12.50. 13.35-13.50

 

Ważne informacje

 1. W klasach I-VIII obowiązuje wyłącznie dziennik elektroniczny.
 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej wyniesie 40 zł/rok szkolny/1osoba. Wszelkie dane dotyczące polisy podane zostaną na stronie spbb.pl.
 3. Nastąpi modyfikacja zasad oceniania, które po zmianie zostaną udostępnione na stronie internetowej.
 4. Prosimy o bezwzględne przestrzegania Regulaminu dowożenia zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
 5. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców, osobiście przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną pisemnie (koniecznie z adnotacją „biorę odpowiedzialność za powrót dziecka…”),
 6. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jedynie na wniosek lekarza oraz po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).
 7. Rodzice deklarują w formie pisemnej udział dziecka w lekcjach religii, etyki bądź łącznie religii oraz etyki. Ocena z religii i etyki jest wliczana do średniej ocen.
 8. Prosimy, aby uczniowie nosili odpowiedni strój do szkoły, od października obowiązuje obuwie zmienne. Prosimy o podpisywanie odzieży oraz odbieranie pozostawionej w szatni odzieży i obuwia. Prosimy o przestrzeganie regulaminu szatni.
 9. Prosimy, aby uczniowie dojeżdżający do szkoły rowerami używali kasków, znaków odblaskowych oraz zabezpieczali swoje pojazdy.
 10. W szkole uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W uzasadnionych przypadkach umożliwia się uczniom korzystanie z telefonów w obecności nauczyciela lub korzystania z telefonów szkolnych.
 11. Zapewniając bezpieczeństwo wszystkim uczniom, prosimy rodziców o nieblokowanie jezdni, na której zatrzymują się autobusy szkolne!
 12. Informujemy, że parkingi szkolne przeznaczone są dla pracowników szkoły.

 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2019/2020  

 

 

1.

 

Zebranie organizacyjne

 

 

9-10-11 września 2019

 

2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

 

 

4-5-6 listopada 2019

 

3.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

 

16-17-18 grudnia 2019

 

 

4.

Wywiadówki

Podsumowanie I semestru

 

 20-21-22 stycznia 2020

 

5.

Informacja o postępach uczniów

 

23-24-25 marca 2020

6.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

11-12-13 maja 2020

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 

PONIEDZIAŁKI, WTORKI – klasy I, oddziały przedszkolne,

WTORKI – klasy II – III,

ŚRODY – IV - V – VI – VII - VIII

 

16.30 – 17.30 – konsultacje indywidualne

17.30 – 18.30 – spotkanie z rodzicami swojego oddziału

W związku z decyzją podjętą przez Rząd dotyczącą zamknięcia szkół i placówek oświatowych informujemy, że  płatności z marca będą rozliczane w kwietniu.


 

NOWY NUMER KONTA: 23 1940 1076 3150 2043 00000000

 

 

Obiady gotowane zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

 

  Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

2 września 2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 – 31 grudnia 2019

 

Ferie zimowe

 

 

27 stycznia-9 lutego 2020

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

9 - 14 kwietnia 2020

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

14 października 2019?

2-3 stycznia 2020?

1 czerwca – Dzień Dziecka

12 czerwca 2020

21-22-23 kwietnia 2020 - egzamin 8-kl.

(nie dotyczy oddziałów przedszkolnych)

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2020

Krzysztof Kozłowski - Przewodniczący Rady Rodziców
Agnieszka Lau - Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Agnieszka Kamecka - Skarbnik Rady Rodziców
Małgorzata Szmigielska - Sekretarz Rady Rodziców

 

Wszelkie informacje na temat działalności Rady Rodziców oraz terminy zebrań Rady Rodziców znajdziecie Państwo na stronie: www.facebook.com/radarodzicowbialeblota
Nr konta Rady Rodziców:

BS O/Białe Błota

21 8142 1020 0005 0920 2000 0001

Wysokość składki na radę Rodziców wynosi 50 zł na dany rok szkolny (na rodzinę). Jest to składka dobrowolna.
 
 
 
 
 Informujemy, że każdy oddział klasowy jest uprawniony do otrzymania zwrotu w wysokości 30% środków wpłaconych na konto Rady Rodziców. Klasa otrzyma zwrot po złożeniu stosownego wniosku. Kwota ta może zostać wykorzystana przez klasę w dowolny sposób. 
 
 
 
 
 

 

 

NIEZBĘDNIK – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY