Szanowni Rodzice!

Mam przyjemność przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

Adres Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego: 86-005 Białe Błota, budynek A – ul. Centralna 27, tel./fax: 52 381 40 11, budynek B, ul. Czysta 2, tel./fax: 52 381 47 77,

budynek C, ul. Czerska 10, tel. 666852735 (świetlica)

Adres strony internetowej: www.spbb.pl,

e-mail: sekretariat.spbb@wp.pl, oraz dyrektor@spbb.pl,

Dyrektor szkoły: Danuta Ferenstain

Wicedyrektorzy: Zdzisław Napora, Bernadetta Drzewiecka, Renata Karwowska,

Joanna Załęgowska

Kalendarz roku szkolnego:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

Świąteczna przerwa zimowa: 23-31 grudnia 2019 r.    

Ferie zimowe: 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.  

Świąteczna przerwa wielkanocna: 9-14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

Dni wolne od nauki: (propozycje)

14 października 2019 r.?

2-3 stycznia 2020 r.?

21-22-23 kwietnia 2020 r. – 3 dni egzaminów ósmoklasisty (nie dotyczy oddz. przedszk.)

1 czerwca 2020 r. - Dzień Dziecka – poniedziałek

12 czerwca 2020 r.

Klasyfikacja

śródroczna: Rada klasyfikacyjna – 13 stycznia 2020 r.

roczna: Rada klasyfikacyjna – 15 czerwca 2020 r.

Rekolekcje Wielkopostne

Termin ustali ks. Proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach

Godziny pracy:

 1. Sekretariaty A i B – od poniedziałku do piątku – 7:30 – 16:00.
 2. Biblioteki – według grafiku zamieszczonego obok biblioteki.
 3. Specjaliści - pedagog, psycholog, logopeda – godziny dyżurów na www.
 4. Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00
 5. Pielęgniarka –budynek A - 9.45–15.00, budynek B – 8.00-12.00, budynek C - 8.00–9.30
 6. Stołówka wydaje obiady w godz.11:35–14:00; cena obiadu – 6,50 zł

Przerwy obiadowe: 11.30-11.45, 12.30-12.50. 13.35-13.50

 

Ważne informacje

 1. W klasach I-VIII obowiązuje wyłącznie dziennik elektroniczny.
 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej wyniesie 40 zł/rok szkolny/1osoba. Wszelkie dane dotyczące polisy podane zostaną na stronie spbb.pl.
 3. Nastąpi modyfikacja zasad oceniania, które po zmianie zostaną udostępnione na stronie internetowej.
 4. Prosimy o bezwzględne przestrzegania Regulaminu dowożenia zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
 5. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców, osobiście przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną pisemnie (koniecznie z adnotacją „biorę odpowiedzialność za powrót dziecka…”),
 6. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jedynie na wniosek lekarza oraz po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).
 7. Rodzice deklarują w formie pisemnej udział dziecka w lekcjach religii, etyki bądź łącznie religii oraz etyki. Ocena z religii i etyki jest wliczana do średniej ocen.
 8. Prosimy, aby uczniowie nosili odpowiedni strój do szkoły, od października obowiązuje obuwie zmienne. Prosimy o podpisywanie odzieży oraz odbieranie pozostawionej w szatni odzieży i obuwia. Prosimy o przestrzeganie regulaminu szatni.
 9. Prosimy, aby uczniowie dojeżdżający do szkoły rowerami używali kasków, znaków odblaskowych oraz zabezpieczali swoje pojazdy.
 10. W szkole uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W uzasadnionych przypadkach umożliwia się uczniom korzystanie z telefonów w obecności nauczyciela lub korzystania z telefonów szkolnych.
 11. Zapewniając bezpieczeństwo wszystkim uczniom, prosimy rodziców o nieblokowanie jezdni, na której zatrzymują się autobusy szkolne!
 12. Informujemy, że parkingi szkolne przeznaczone są dla pracowników szkoły.

 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2019/2020  

 

 

1.

 

Zebranie organizacyjne

 

 

9-10-11 września 2019

 

2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

 

 

4-5-6 listopada 2019

 

3.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

 

16-17-18 grudnia 2019

 

 

4.

Wywiadówki

Podsumowanie I semestru

 

 20-21-22 stycznia 2020

 

5.

Informacja o postępach uczniów

 

23-24-25 marca 2020

6.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

11-12-13 maja 2020

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 

PONIEDZIAŁKI, WTORKI – klasy I, oddziały przedszkolne,

WTORKI – klasy II – III,

ŚRODY – IV - V – VI – VII - VIII

 

16.30 – 17.30 – konsultacje indywidualne

17.30 – 18.30 – spotkanie z rodzicami swojego oddziału