Zarządzenie  nr 21 /2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Rejewskiego

w Białych Błotach

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie:  zawieszenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 657)

zarządza się, co następuje

 

  • 1.

Zawiesza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.

  • 2.
  • Zawieszone zostają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 21 kwietnia 2020 r., 22 kwietnia 2020 r., 23 kwietnia 2020 r. ustalone w związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty .
  • W dniach 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
    w systemie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wynikających z Zarządzenia nr 17 Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych  oraz sposobów zdalnego nauczania.

 

  • 3.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalone w związku
z organizacją egzaminu ósmoklasisty, zostaną wyznaczone bezzwłocznie po określeniu przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty, nie później jednak niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania tego egzaminu.

 

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.