„LOGO SZKOŁY”

Konkurs szkolny  dla uczniów klas 6-8 i rodziców.

W związku z powołaniem w naszej szkole nowego patrona zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest wykonanie projektu znaku graficznego promującego szkołę w Białych Błotach.

Do kogo adresowany jest konkurs?

- Uczniowie i ich rodzice;

- Uczniowie pracujący w zespołach  2-osobowych;

- Uczniowie wykonujący pracę indywidualnie

Zadanie:

Zaprojektuj logo naszej szkoły.

Technika:

- graficzna, rysunkowa, malarska

- komputerowa ( zapisać w JPG )

Termin:

Pracę dostarcz do 20.10. 2019r. do p. M. Grewling w sali 300 A.

 

Z czego składa się Logo?

Logo czyli graficzna forma przedstawienia symbolu i nazwy instytucji składa się  ze znaku graficznego (sygnet) i tekstu (logotyp).

Jakie kolory i znaki graficzne powinno się wyko­rzy­sty­wać w logo?

Wzór edu­ka­cyj­nego znaku gra­ficz­nego powi­nien nie tylko urze­kać  ale i kojarzyć się z określoną szkołą.   

Logo  szkoły podstawowej może wyko­rzy­sty­wać przy­ga­szone, lecz jed­no­cze­śnie zde­cy­do­wane kolory (takie jak bur­gund, gra­nat czy szma­rag­do­wo­zie­lony), a ich gra­fiki powinny odzwier­cie­dlać histo­rię szkoły, bądź dzie­dzinę nauki związaną z  jej patronem. Powinno też wyko­rzy­sty­wać pro­sty krój pisma w nazwie instytucji.

 

Zachęcamy rodziców do udziału w konkursie wraz ze swoimi dziećmi!

Prosimy wychowawców klas o pomoc w rozpropagowaniu informacji o konkursie!