„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”

(Dawid Bly)

 

 Na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach specjalistycznej pomocy psychopedagogicznej oraz wsparcia uczniom, nauczycielom i rodzicom udzielają pedagodzy szkolni:

Danuta Wilczarska -Szafarczyk- pedagog, dyżur dla rodziców środa 15.30-16.30

Weronika Graf- pedagog, dyżur dla rodziców wtorek 15.30-16.30

Karolina Kopydłowska- pedagog, doradca zawodowy, dyżur dla rodziców środa 15:30- 16:30

Malwina Woźniak- pedagog, dyżur dla rodziców środa 15:00- 16:30

 

Działalność pedagoga szkolnego obejmuje:

W zakresie zadań ogólnowychowawczych

Prowadzenie zajęć wychowawczych oraz diagnostycznych w klasach,

udzielanie pomocy wychowawcom oraz nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,

mediacja w sytuacjach konfliktowych i problematycznych,

przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,

współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach opiekuńczo-wychowawczych oraz profilaktycznych (GOPS, policja kurator, sąd, Sanepid, BORPA, Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego)

współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.

 

W zakresie profilaktyki  i wychowania

Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

diagnoza środowiska wychowawczego szkoły,

realizowanie programów i akcji profilaktycznych m.in. „Tydzień kolorów-Antydepresyjna Szkoła", „Trzymaj Formę", „Chronimy Dzieci - program profilaktyki przemocy wobec dzieci", „Znajdź właściwe rozwiązanie”, "Przemarsz Antynikotynowy".

 

W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej

Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

prowadzenie grup wsparcia dla uczniów nadpobudliwych psychoruchowo, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, nieśmiałych lub wyizolowanych z grupy rówieśniczej,

prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją rozwojową lub zagrożonych ryzykiem dysleksji,

prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczno –emocjonalne,

analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod kątem diagnozy przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów.

 

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej

Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, np. poprzez treningi relaksacyjne,

udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności,

udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

prowadzenie indywidualnych zajęć z uczniami - o charakterze terapeutycznym i  wspierającym,

współpraca z rodzicami oraz nauczycielami poprzez konsultacje indywidualne,  w ramach „Drzwi Otwartych", zebrań i dyżurów,

kierowanie uczniów do odpowiednich form pomocy specjalistycznej.

 

W zakresie pomocy materialnej

Udzielanie pomocy materialno-rzeczowej dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji finansowej,

coroczne organizowanie „Wigilii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białych Błotach".

 

Drogi Uczniu, jeśli zdecydujesz się na rozmowę z pedagogiem, podczas spotkania możesz liczyć na:

DYSKRECJĘ

UWAŻNE WYSŁUCHANIE, NIEZALEŻNIE Z JAKĄ SPRAWĄ SIĘ DO NAS ZWRÓCISZ

ŻYCZLIWOŚĆ

PROPOZYCJĘ PORADY

POMOC

 

 

 

PEDAGODZY SZKOLNI URUCHOMILI CENTRUM WSPARCIA UCZNIA IM. JULIUSZA VERNE’A. W Centrum możesz liczyć na wsparcie m. in. w następujących dziedzinach:

 

 • ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (W TYM ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJA) ORAZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRUPIE RYZYKA DYSLEKSJI)

Są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Głównym celem zajęć terapii pedagogicznej jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych. stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

 • ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

Zajęcia o charakterze terapeutycznym mają na celu:

 • rozwijanie samowiedzy i samoświadomości
 • kształtowanie adekwatnego postrzegania własnych mocnych i słabych stron
 • kształcenie kompetencji emocjonalnych w zakresie rozpoznawania i nazywania uczuć swoich i innych osób
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie w sposób społecznie akceptowany
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji społecznych

dostarczanie wsparcia emocjonalnego w sytuacjach trudnych, kryzysowych

 • TERAPIA ZA POMOCĄ GIER PLANSZOWYCH DLA DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ, HIPERKINETYCZNYMI ZABURZENIAMI ZACHOWANIA
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne:

Ten rodzaj zajęć pomaga w radzeniu sobie z emocjami, budowaniu wiary w siebie, uczą postaw i zachowań prospołecznych . zajęcia polecana jest dla tych, którzy mają trudności w relacjach z rówieśnikami: są samotni i wycofani, reagują impulsywnie, nie potrafią kontrolować emocji, wyrażają złość w nieaprobowany społecznie sposób.

Z tego typu trudnościami często łączy się niestabilna samoocena i brak wiary w siebie. Dzieci nie mają świadomości swoich zalet i mocnych stron, w sytuacjach społecznych są niepewne siebie, a gdy stają przed trudnym zadaniem, odczuwają silny stres i obawiają się porażki. Te trudności również mogą zostać wyciszone dzięki uczestnictwu w zajęciach socjoterapeutycznych.

Założeniem zajęć jest:

 • pomoc dzieciom w rozwijaniu samoświadomości (w tym np. znajomości swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawaniu emocji, itd.),
 • pomoc w poznawaniu i praktycznej nauce zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich
 • nauka postaw i zachowań prospołecznych (np. okazywania pozytywnego stosunku do innych, asertywności, radzenia sobie ze stresem i złością).

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne to dobry pomysł na pomoc i wsparcie dla tych dzieci, które mają trudności w kontaktach z innymi ludźmi.

Na zajęciach:

 • dzieci zdobywają wiedzę o samych sobie
 • stają się świadome swoich mocnych i słabych stron oraz swoich preferencji i potrzeb, dzięki czemu łatwiej im jest podejmować decyzje, dokonywać świadomych ocen i wyborów.
 • ZAJĘCIA METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE  dają możliwość:

- wytworzenia pozytywnych więzi między dzieckiem a rodzicem, oraz między samymi dziećmi

- przestrzegania zasad, reguł panujących na zajęciach;

- kształtowania umiejętności odczuwania przyjemności z ciszy i relaksu;

- rozładowania napięć z całego dnia pracy, poprzez zabawę i związane z tym pozytywne emocje,

- uświadomienia rodzicom, opiekunom roli ruchu oraz wspólnej zabawy dla umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych przez ich dzieci;

- utrwalania części ciała oraz stronności;

- wykształcenia umiejętności naśladownictwa;

- kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych

- kształtowania umiejętności wspólnego bawienia się;

- kształtowania orientacji w schemacie swego ciała oraz w przestrzeni;

- poznawania, nazywania, identyfikowania części ciała;

- motywowania do  komunikowania się.

 

 

 

JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I ZAPAMIĘTAĆ WIĘCEJ?  TO PROSTE

 

POZNAJ SWÓJ INDYWIDUALNY STYL UCZENIA SIĘ I DOSTOSUJ METODĘ

 

Ach, te emocje...

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Świetlica szkolna  w budynku A jest czynna:

od poniedziałku do piątku od 6.45 do 17.00

 

Głównym celem świetlicy jest zaspakajanie potrzeb środowiska w zakresie opieki dla dzieci rodziców pracujących i dzieci dojeżdżających na zajęcia autobusem szkolnym. Głównym zadaniem jest stworzenie warunków wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Ponadto, mając na uwadze, iż zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności, dzieci w świetlicy szkolnej mają czas na dowolne zabawy i zajęcia zgodnie ze swoimi upodobaniami i zainteresowaniami.

Logo Biblioteki

W naszej szkole biblioteka ma pomieszczenia w dwóch budynkach: A i B.

W bibliotece budynku A pracują panie Monika Rzońca i Maria Cabaj oraz pan Leszek Gołębiewski, natomiast w budynku B panie Alina Janowicz i Małgorzata Mellem-Zwiewka.

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej budynku  A

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek 8.00 - 16.00

środa 8.00 - 16.00

czwartek 8.00 - 16.00

piątek 8.00 – 14.00

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej budynku  B

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek 8.00 - 16.00

środa 8.00 - 16.00

czwartek 8.00 - 16.00

piątek 8.00 – 14.30

 

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ:

chętnie Cię widzimy, nie stawiamy ocen, do niczego nie zmuszamy

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

 • wybierać i wypożyczać
 • czytać czasopisma
 • szukać informacji
 • uśmiechać się
 • myśleć
 • pytać
 • mieć spokój

 

     BIBLIOTEKA SZKOLNA OFERUJE LITERATURĘ:

 • obyczajową
 • historyczną
 • fantastyczną
 • przygodową
 • popularnonaukową
 • poezję
 • lektury
 • księgozbiór dla nauczycieli: literatura pedagogiczna, psychologiczna, pozycje metodyczne
 • księgozbiór podręczny:
 • encyklopedie ogólne i specjalne
 • leksykony
 • słowniki językowe i rzeczowe
 • wydawnictwa albumowe
 • atlasy

 

Z biblioteki może korzystać każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły i rodzic. Uczniowie  naszej szkoły mogą korzystać z obu bibliotek, niezależnie od tego, w którym budynku mają zajęcia. W każdej z nich mogą znaleźć dla siebie potrzebną czy interesującą książkę.

W czytelniach można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych na miejscu – można zajrzeć do encyklopedii, przeczytać ciekawą książkę lub czasopismo, a także odrobić pracę domową. Księgozbiory obu  bibliotek znacznie się różnią, każda z nich ma swój indywidualny, niepowtarzalny charakter. Biblioteka budynku A skierowana jest do młodszego czytelnika, to do niego głównie dostosowany jest profil księgozbioru.  Chętnie wita w swych progach także rodziców, którzy chcieliby czytać książki wspólnie ze swymi dziećmi. Z kolei księgozbiór biblioteki budynku B znajdzie uznanie u starszego czytelnika, sporo w nim pozycji z literatury młodzieżowej, literatury dla tzw. „young adult”, popularnonaukowej.

W każdej z bibliotek są wypożyczalnie i czytelnie, a także Internetowe Centra Informacji Multimedialnej, w których uczniowie mogą skorzystać z Internetu. Czytelnia budynku B ponadto wyposażona jest w ekran i projektor multimedialny.

tn_1.jpg tn_10.JPG tn_11.JPG tn_12.JPG tn_13.JPG tn_15.JPG tn_17.JPG tn_2.jpg tn_5.JPG tn_6.JPG tn_8.JPG tn_9.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinet stomatologiczny prowadzi pani Joanna Szymańska-Małecka. Pomoc stomatologiczną zapewnia pani Renata Pałka.

Godziny otwarcia gabinetu stomatologicznego:

wtorek: 12.00 - 16.00

środa: 12.00 - 16.00

czwartek:12.00 - 16.00

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub pod numerem 5838312.

W naszej szkole o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów dba PIELĘGNIARKA pani Władysława Kaczmarek. Gabinet otwarty codziennie od godz. 07.30 do godz. 14.20.

Gabinet logopedyczny to ważne i szczególne miejsce w naszej szkole, gdyż tam znękany trudami uczeń przychodzi, aby odzyskać naturalną radość dziecięcą, wiarę w siebie i ludzi.

Praca logopedyczna z dziećmi w naszej szkole obejmuje diagnozę logopedyczną, czyli rozpoznanie zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych spowodowanych uszkodzeniami lub dysfunkcją obwodowych narządów mowy, logoterapię, czyli logopedię korekcyjną, a więc usunięcie zaburzeń mowy, głosu, słuchu i trudności w czytaniu i pisaniu, jak również profilaktykę logopedyczną, czyli zapobieganie zaburzeniom mowy i głosu poprzez właściwe kształtowanie mowy u dzieci przez rodziców i nauczycieli. Dzięki współpracy z panią stomatolog dzieci mające nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów artykulacyjnych są kierowane do lekarzy specjalistów (ortodonty, foniatry).

Bardzo ważną rolę pełnią również psychoterapia, czyli relaks i trening autogenny, jak również współpraca z rodzicami i wychowawcami, a także integrowanie z grupą rówieśniczą.Terapia przebiega w oparciu o opracowany plan pracy logopedycznej dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Terapię logopedyczną prowadzą: Joanna Wysocka, Izabela Forgiel.

W naszej szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają psycholodzy szkolni:

Edyta Stachurska- dyżur dla rodziców: poniedziałek 16:30- 17:30

Magdalena Łyk- Plewińska- dyżur dla rodziców: czwartek 14:45- 15:30

Marta Lewandowska- dyżur dla rodziców: wtorek 15:30-16:30

 

Formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej udzielanej przez psychologów szkolnych:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW, w którym można porozmawiać z psychologiem, uzyskać pomoc i poradę w sprawach dotyczących nauki i wychowania własnego dziecka.

 

Propozycje ćwiczeń usprawniających  funkcje percepcyjno-motoryczne istotne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych - dla rodziców i dzieci młodszych

 

ĆWICZENIA  USPRAWNIAJĄCE  PERCEPCJĘ  WZROKOWĄ

 

Składanie obrazka z jego części lub wg wzoru, a następnie z pamięci.

Wyodrębnianie różnic między obrazkami (dziecko otrzymuje dwa obrazki podobne,  różniące  się  kilkoma  szczegółami,  które  odszukuje i wskazuje).

Wyszukiwanie w serii obrazków dwóch jednakowych.

Układanie wg wzoru, a później przyklejanie na papierze wyciętych uprzednio figur geometrycznych.

Przekalkowywanie, odwzorowywanie rysunku, próby samodzielnego narysowania obrazka.

Uzupełnianie brakujących elementów w obrazku.

Układanie historyjek obrazkowych - uporządkowanie obrazków wg kolejności zdarzeń.

Składanie klocków obrazkowych i konstrukcyjnych wg wzoru.

Różnicowanie figur geometrycznych (sortowanie figur wg koloru, kształtu, wielkości).

Układanie mozaiki z figur geometrycznych wg wzoru.

Odtwarzanie rysunkiem z pamięci, pokazanej przez krótki czas, figury  geometrycznej.

Ćwiczenia z materiałem literopodobnym i literowym: składanie pociętych liter i wyrazów według wzoru.

Wyszukiwanie podobnych liter i sylab. Pokazujemy dziecku określoną literę i polecamy wyszukać taką samą w tekście i podkreślić ją.

W dalszym etapie piszemy literę o podobnym do poprzedniej kształcie i ponawiamy polecenie z tym, że dziecko podkreśla ją innym kolorem: a-o, p-g, m-w, n-u, d-b.

Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą (dziecko przyglądające się tekstowi odczytuje tylko te wyrazy, w których występuje np. litera „g”).

Wyszukiwanie i skreślanie liter.

Uzupełnianie liter w wyrazie (dajemy dziecku listę wyrazów z brakującymi literami i polecamy uzupełnić ją np. „ą” czy „ę”).

d - b            d - by

goł - b            goł - bie

wyj - ł          wyj - li

Segregowanie liter (rozkładamy kartoniki z literami i polecamy dziecku wyszukiwać np. wszystkie „a” i ułożyć w jednej kolumnie)

Rozpoznawanie odmiennej litery w szeregu  identycznych liter  np. u, u , u, n, u u u;          t, t, t, ł, t, t, t;       h, b, b, b, b, h b b b b .....

Odczytywanie zestawień wyrazów, których obrazy graficzne są podobne np.:

lęk–lek, las–los, lato-lata, lata-lala

kos-sok, kra-rak, loki-kilo

  

ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE  JEDNĄ RĘKĘ, ĆWICZENIA  PRECYZJI  I  PŁYNNOŚCI  RĘKI

Rysowanie kredą na tablicy.

Ugniatanie papierowych  kul (druga ręka założona do tyłu) i rzucanie nimi  do  celu.

Zwijanie  sznureczka,  owijanie  skakanki  wokół  nadgarstka.

Sortowanie  klocków  wg  kolorów,  koralików  wg  kształtu, figur   geometrycznych  wg  kolorów, wielkości lub kształtu.

Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek przez różne  rzeczy.

Modelowanie  w  glinie  i  plastelinie.

Wykonywanie  stempelkami  obrazkowymi  szlaczków.

Rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach prostych, ukośnych,  łamanych  i  falistych.  Cięcie  nożyczkami  po  śladach.

Wydzieranie  i   wycinanie   z   papieru  lub  innego  materiału.

Kolorowanie  figur  geometrycznych  i  prostych  obrazków.

Kopiowanie  przez  kalkę  obrazków,  całych  wyrazów  i  zdań.

Rysowanie kredkami lub malowanie wzorów i   szlaczków bez  odrywania  ręki.

Obrysowywanie konturów i konturów liter (pisanych). Pogrubianie konturów.

Pisanie  liter  drukowanych,  a  obok  pisanych.

Zamalowywanie  dowolnej  przestrzeni  dużych  płaszczyzn (na arkuszach np. szarego papieru) farbami, kredą, węglem – pędzlem lub palcami..

Zamalowywanie  określonej  przestrzeni,  np.:  pól   kwadratów, kół,  prostokątów,  trójkątów,  dużych  obrazków  konturowych.

Zamalowywanie  małych  przestrzeni  kredkami.

Dokończenie zaczętego wzoru - najpierw przez pogrubienie, potem łączenie linii  przerywanej,  a  w  końcu  samodzielne  zakończenie.

Próby  odtwarzania  eksponowanych  wzorów  z  pamięci.

Samodzielne  rysowanie  różnorodnych   wzorów.

Kreślenie  w  powietrzu  dużych,  płynnych,  swobodnych  ruchów w  kształcie  fal,  kół,  ósemek  itp.

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ

 Zabawa w  „wyrazy”. Mówimy dziecku najpierw samogłoski, potem spółgłoski i prosimy, aby powiedziało jakiś wyraz na daną głoskę, np. b. Mówimy wyraz, a dziecko ma podać pierwszą głoskę, jaką słyszy na początku wyrazu.

Polecamy aby dziecko wypowiedziało wyrazy zawierające np. „a”  na początku,  w środku i na końcu wyrazu.

Wyszukiwanie obrazków na daną głoskę.

Lokalizacja głoski w wyrazie i wyrazu w zdaniu. Wypowiadamy wyraz i pytamy „co słyszysz na początku”? W dalszym etapie wypowiadamy 3-4 wyrazowe zdania i prosimy o powtórzenie pierwszego, trzeciego lub ostatniego wyrazu z danego zdania.

Różnicowanie słów podobnie brzmiących. Czytamy dziecku pary wyrazów np. półka - bułka i prosimy aby dziecko podniosło rękę lub klasnęło, gdy słyszy „b”, a nie robiło żadnego gestu, gdy usłyszy „p”. Przykłady: biurko - piórko, bucik - budzik, buty - budy, koza - kosa, góra - kura, wąż - wąs, sieci - siedzi, mapa - mata, stop - snop, wata - lata itp.

Liczenie i czytanie „słuchem”. Wypowiadamy wyraz mówiąc każdą literę osobno,        stosując dłuższe przerwy np.: b-a-l-o-n. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, jaki wyraz wypowiedzieliśmy oraz podanie liczby słyszanych głosek.

Układanie wyrazów z alfabetu ruchomego np.: k-o-l-e-j.

Układanie wyrazów z sylab np.: sia- no.

Dobieranie liter do słyszanych głosek. Wymawiamy wyrazy, a dziecko wyszukuje odpowiednie kartoniki z początkowymi głoskami np.: świeca   -   ś.

Odszukiwanie w „rozsypance” wyrazów głośno wypowiadanych.

Szukanie sylab w czytaniu. Dziecko otrzymuje krótki tekst do czytania. Pod tekstem wypisane są sylaby, które dziecko po przeczytaniu tekstu odnajduje w czytance i podkreśla.

Scalanie wyrazów dwusylabowych i dłuższych z przestawionych sylab np.: pa - lam, lampa.

Odczytywanie sylab wypisanych na kartonikach.

Różnicowanie sylab takich samych w szeregu różnych lub o podobnym  brzmieniu, np.: pa, ga, da. Dzieci sygnalizują w momencie usłyszenia żądanej sylaby.

Podawanie liczby sylab w wyrazie.

Kończenie zaczętego wyrazu.

Dzielenie zdań na wyrazy, np.: „Tonaszaszkoła”.  To nasza szkoła.

Powtarzanie krótkich i dłuższych zdań.

Powtarzanie wyrazów łatwych i trudnych fonetycznie i znaczeniowo.

Powtarzanie opowiadań po innej osobie.

Układanie zdań z podanymi wyrazami.

Wymienianie jak największej liczby wyrazów: nazw zwierząt, mebli itp. zaczynających się określoną głoską.

Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.

Próby samodzielnego, zrozumiałego wypowiadania się, np.: opowiadanie różnych       zdarzeń, relacjonowanie własnych przeżyć, oglądanych filmów, słyszanych audycji, przeczytanych tekstów, książek.

 

Opracowała psycholog:  E. Stachurska

Podkategorie