Drodzy rodzice i uczniowie,

w naszej szkole pracuje pięciu pedagogów. W budynku A- p. Danuta Wilczarska- Szafarczyk, p. Anna Wiśniewska oraz p. Weronika Graf (od poniedziałku do czwartku), w budynku B- p. Karolina Kopydłowska oraz p. Malwina Woźniak, w budynku C- p. Weronika Graf (tylko w piątki).

Każdy z pedagogów jest do Państwa dyspozycji  podczas zebrań i konsultacji dla rodziców oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W celu bezpośredniego kontaktu zapraszamy do kontaktu przez e- dziennik.

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

- diagnozowanie trudności wychowawczych

- diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów

- działania mediacyjne

- organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

- promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego

- wsparcie  dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi

- wsparcie rodziców i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz udział w posiedzeniach zespołu ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego

- organizacja pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialno- bytowej

 

Ponadto szkolni specjaliści prowadzą zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym. Współpracują z instytucjami tj. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Komisariat Policji w Białych Błotach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach., Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białych Błotach.