„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”

(Dawid Bly)

 

 Na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach specjalistycznej pomocy psychopedagogicznej oraz wsparcia uczniom, nauczycielom i rodzicom udzielają pedagodzy szkolni:

Danuta Wilczarska -Szafarczyk- pedagog, dyżur dla rodziców środa 15.30-16.30

Weronika Graf- pedagog, dyżur dla rodziców wtorek 15.30-16.30

Karolina Kopydłowska- pedagog, doradca zawodowy, dyżur dla rodziców środa 15:30- 16:30

Malwina Woźniak- pedagog, dyżur dla rodziców środa 15:00- 16:30

 

Działalność pedagoga szkolnego obejmuje:

W zakresie zadań ogólnowychowawczych

Prowadzenie zajęć wychowawczych oraz diagnostycznych w klasach,

udzielanie pomocy wychowawcom oraz nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,

mediacja w sytuacjach konfliktowych i problematycznych,

przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,

współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach opiekuńczo-wychowawczych oraz profilaktycznych (GOPS, policja kurator, sąd, Sanepid, BORPA, Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego)

współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.

 

W zakresie profilaktyki  i wychowania

Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

diagnoza środowiska wychowawczego szkoły,

realizowanie programów i akcji profilaktycznych m.in. „Tydzień kolorów-Antydepresyjna Szkoła", „Trzymaj Formę", „Chronimy Dzieci - program profilaktyki przemocy wobec dzieci", „Znajdź właściwe rozwiązanie”, "Przemarsz Antynikotynowy".

 

W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej

Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

prowadzenie grup wsparcia dla uczniów nadpobudliwych psychoruchowo, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, nieśmiałych lub wyizolowanych z grupy rówieśniczej,

prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją rozwojową lub zagrożonych ryzykiem dysleksji,

prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczno –emocjonalne,

analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod kątem diagnozy przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów.

 

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej

Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, np. poprzez treningi relaksacyjne,

udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności,

udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

prowadzenie indywidualnych zajęć z uczniami - o charakterze terapeutycznym i  wspierającym,

współpraca z rodzicami oraz nauczycielami poprzez konsultacje indywidualne,  w ramach „Drzwi Otwartych", zebrań i dyżurów,

kierowanie uczniów do odpowiednich form pomocy specjalistycznej.

 

W zakresie pomocy materialnej

Udzielanie pomocy materialno-rzeczowej dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji finansowej,

coroczne organizowanie „Wigilii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białych Błotach".

 

Drogi Uczniu, jeśli zdecydujesz się na rozmowę z pedagogiem, podczas spotkania możesz liczyć na:

DYSKRECJĘ

UWAŻNE WYSŁUCHANIE, NIEZALEŻNIE Z JAKĄ SPRAWĄ SIĘ DO NAS ZWRÓCISZ

ŻYCZLIWOŚĆ

PROPOZYCJĘ PORADY

POMOC

 

 

 

PEDAGODZY SZKOLNI URUCHOMILI CENTRUM WSPARCIA UCZNIA IM. JULIUSZA VERNE’A. W Centrum możesz liczyć na wsparcie m. in. w następujących dziedzinach:

 

 • ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (W TYM ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJA) ORAZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRUPIE RYZYKA DYSLEKSJI)

Są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Głównym celem zajęć terapii pedagogicznej jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych. stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

 • ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

Zajęcia o charakterze terapeutycznym mają na celu:

 • rozwijanie samowiedzy i samoświadomości
 • kształtowanie adekwatnego postrzegania własnych mocnych i słabych stron
 • kształcenie kompetencji emocjonalnych w zakresie rozpoznawania i nazywania uczuć swoich i innych osób
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie w sposób społecznie akceptowany
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji społecznych

dostarczanie wsparcia emocjonalnego w sytuacjach trudnych, kryzysowych

 • TERAPIA ZA POMOCĄ GIER PLANSZOWYCH DLA DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ, HIPERKINETYCZNYMI ZABURZENIAMI ZACHOWANIA
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne:

Ten rodzaj zajęć pomaga w radzeniu sobie z emocjami, budowaniu wiary w siebie, uczą postaw i zachowań prospołecznych . zajęcia polecana jest dla tych, którzy mają trudności w relacjach z rówieśnikami: są samotni i wycofani, reagują impulsywnie, nie potrafią kontrolować emocji, wyrażają złość w nieaprobowany społecznie sposób.

Z tego typu trudnościami często łączy się niestabilna samoocena i brak wiary w siebie. Dzieci nie mają świadomości swoich zalet i mocnych stron, w sytuacjach społecznych są niepewne siebie, a gdy stają przed trudnym zadaniem, odczuwają silny stres i obawiają się porażki. Te trudności również mogą zostać wyciszone dzięki uczestnictwu w zajęciach socjoterapeutycznych.

Założeniem zajęć jest:

 • pomoc dzieciom w rozwijaniu samoświadomości (w tym np. znajomości swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawaniu emocji, itd.),
 • pomoc w poznawaniu i praktycznej nauce zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich
 • nauka postaw i zachowań prospołecznych (np. okazywania pozytywnego stosunku do innych, asertywności, radzenia sobie ze stresem i złością).

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne to dobry pomysł na pomoc i wsparcie dla tych dzieci, które mają trudności w kontaktach z innymi ludźmi.

Na zajęciach:

 • dzieci zdobywają wiedzę o samych sobie
 • stają się świadome swoich mocnych i słabych stron oraz swoich preferencji i potrzeb, dzięki czemu łatwiej im jest podejmować decyzje, dokonywać świadomych ocen i wyborów.
 • ZAJĘCIA METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE  dają możliwość:

- wytworzenia pozytywnych więzi między dzieckiem a rodzicem, oraz między samymi dziećmi

- przestrzegania zasad, reguł panujących na zajęciach;

- kształtowania umiejętności odczuwania przyjemności z ciszy i relaksu;

- rozładowania napięć z całego dnia pracy, poprzez zabawę i związane z tym pozytywne emocje,

- uświadomienia rodzicom, opiekunom roli ruchu oraz wspólnej zabawy dla umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych przez ich dzieci;

- utrwalania części ciała oraz stronności;

- wykształcenia umiejętności naśladownictwa;

- kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych

- kształtowania umiejętności wspólnego bawienia się;

- kształtowania orientacji w schemacie swego ciała oraz w przestrzeni;

- poznawania, nazywania, identyfikowania części ciała;

- motywowania do  komunikowania się.

 

 

 

JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I ZAPAMIĘTAĆ WIĘCEJ?  TO PROSTE

 

POZNAJ SWÓJ INDYWIDUALNY STYL UCZENIA SIĘ I DOSTOSUJ METODĘ

 

Ach, te emocje...

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE