W naszej szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają psycholodzy szkolni:

Edyta Stachurska- dyżur dla rodziców: poniedziałek 16:30- 17:30

Magdalena Łyk- Plewińska- dyżur dla rodziców: czwartek 14:45- 15:30

Marta Lewandowska- dyżur dla rodziców: wtorek 15:30-16:30

 

Formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej udzielanej przez psychologów szkolnych:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW, w którym można porozmawiać z psychologiem, uzyskać pomoc i poradę w sprawach dotyczących nauki i wychowania własnego dziecka.

 

Propozycje ćwiczeń usprawniających  funkcje percepcyjno-motoryczne istotne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych - dla rodziców i dzieci młodszych

 

ĆWICZENIA  USPRAWNIAJĄCE  PERCEPCJĘ  WZROKOWĄ

 

Składanie obrazka z jego części lub wg wzoru, a następnie z pamięci.

Wyodrębnianie różnic między obrazkami (dziecko otrzymuje dwa obrazki podobne,  różniące  się  kilkoma  szczegółami,  które  odszukuje i wskazuje).

Wyszukiwanie w serii obrazków dwóch jednakowych.

Układanie wg wzoru, a później przyklejanie na papierze wyciętych uprzednio figur geometrycznych.

Przekalkowywanie, odwzorowywanie rysunku, próby samodzielnego narysowania obrazka.

Uzupełnianie brakujących elementów w obrazku.

Układanie historyjek obrazkowych - uporządkowanie obrazków wg kolejności zdarzeń.

Składanie klocków obrazkowych i konstrukcyjnych wg wzoru.

Różnicowanie figur geometrycznych (sortowanie figur wg koloru, kształtu, wielkości).

Układanie mozaiki z figur geometrycznych wg wzoru.

Odtwarzanie rysunkiem z pamięci, pokazanej przez krótki czas, figury  geometrycznej.

Ćwiczenia z materiałem literopodobnym i literowym: składanie pociętych liter i wyrazów według wzoru.

Wyszukiwanie podobnych liter i sylab. Pokazujemy dziecku określoną literę i polecamy wyszukać taką samą w tekście i podkreślić ją.

W dalszym etapie piszemy literę o podobnym do poprzedniej kształcie i ponawiamy polecenie z tym, że dziecko podkreśla ją innym kolorem: a-o, p-g, m-w, n-u, d-b.

Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą (dziecko przyglądające się tekstowi odczytuje tylko te wyrazy, w których występuje np. litera „g”).

Wyszukiwanie i skreślanie liter.

Uzupełnianie liter w wyrazie (dajemy dziecku listę wyrazów z brakującymi literami i polecamy uzupełnić ją np. „ą” czy „ę”).

d - b            d - by

goł - b            goł - bie

wyj - ł          wyj - li

Segregowanie liter (rozkładamy kartoniki z literami i polecamy dziecku wyszukiwać np. wszystkie „a” i ułożyć w jednej kolumnie)

Rozpoznawanie odmiennej litery w szeregu  identycznych liter  np. u, u , u, n, u u u;          t, t, t, ł, t, t, t;       h, b, b, b, b, h b b b b .....

Odczytywanie zestawień wyrazów, których obrazy graficzne są podobne np.:

lęk–lek, las–los, lato-lata, lata-lala

kos-sok, kra-rak, loki-kilo

  

ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE  JEDNĄ RĘKĘ, ĆWICZENIA  PRECYZJI  I  PŁYNNOŚCI  RĘKI

Rysowanie kredą na tablicy.

Ugniatanie papierowych  kul (druga ręka założona do tyłu) i rzucanie nimi  do  celu.

Zwijanie  sznureczka,  owijanie  skakanki  wokół  nadgarstka.

Sortowanie  klocków  wg  kolorów,  koralików  wg  kształtu, figur   geometrycznych  wg  kolorów, wielkości lub kształtu.

Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek przez różne  rzeczy.

Modelowanie  w  glinie  i  plastelinie.

Wykonywanie  stempelkami  obrazkowymi  szlaczków.

Rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach prostych, ukośnych,  łamanych  i  falistych.  Cięcie  nożyczkami  po  śladach.

Wydzieranie  i   wycinanie   z   papieru  lub  innego  materiału.

Kolorowanie  figur  geometrycznych  i  prostych  obrazków.

Kopiowanie  przez  kalkę  obrazków,  całych  wyrazów  i  zdań.

Rysowanie kredkami lub malowanie wzorów i   szlaczków bez  odrywania  ręki.

Obrysowywanie konturów i konturów liter (pisanych). Pogrubianie konturów.

Pisanie  liter  drukowanych,  a  obok  pisanych.

Zamalowywanie  dowolnej  przestrzeni  dużych  płaszczyzn (na arkuszach np. szarego papieru) farbami, kredą, węglem – pędzlem lub palcami..

Zamalowywanie  określonej  przestrzeni,  np.:  pól   kwadratów, kół,  prostokątów,  trójkątów,  dużych  obrazków  konturowych.

Zamalowywanie  małych  przestrzeni  kredkami.

Dokończenie zaczętego wzoru - najpierw przez pogrubienie, potem łączenie linii  przerywanej,  a  w  końcu  samodzielne  zakończenie.

Próby  odtwarzania  eksponowanych  wzorów  z  pamięci.

Samodzielne  rysowanie  różnorodnych   wzorów.

Kreślenie  w  powietrzu  dużych,  płynnych,  swobodnych  ruchów w  kształcie  fal,  kół,  ósemek  itp.

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ

 Zabawa w  „wyrazy”. Mówimy dziecku najpierw samogłoski, potem spółgłoski i prosimy, aby powiedziało jakiś wyraz na daną głoskę, np. b. Mówimy wyraz, a dziecko ma podać pierwszą głoskę, jaką słyszy na początku wyrazu.

Polecamy aby dziecko wypowiedziało wyrazy zawierające np. „a”  na początku,  w środku i na końcu wyrazu.

Wyszukiwanie obrazków na daną głoskę.

Lokalizacja głoski w wyrazie i wyrazu w zdaniu. Wypowiadamy wyraz i pytamy „co słyszysz na początku”? W dalszym etapie wypowiadamy 3-4 wyrazowe zdania i prosimy o powtórzenie pierwszego, trzeciego lub ostatniego wyrazu z danego zdania.

Różnicowanie słów podobnie brzmiących. Czytamy dziecku pary wyrazów np. półka - bułka i prosimy aby dziecko podniosło rękę lub klasnęło, gdy słyszy „b”, a nie robiło żadnego gestu, gdy usłyszy „p”. Przykłady: biurko - piórko, bucik - budzik, buty - budy, koza - kosa, góra - kura, wąż - wąs, sieci - siedzi, mapa - mata, stop - snop, wata - lata itp.

Liczenie i czytanie „słuchem”. Wypowiadamy wyraz mówiąc każdą literę osobno,        stosując dłuższe przerwy np.: b-a-l-o-n. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, jaki wyraz wypowiedzieliśmy oraz podanie liczby słyszanych głosek.

Układanie wyrazów z alfabetu ruchomego np.: k-o-l-e-j.

Układanie wyrazów z sylab np.: sia- no.

Dobieranie liter do słyszanych głosek. Wymawiamy wyrazy, a dziecko wyszukuje odpowiednie kartoniki z początkowymi głoskami np.: świeca   -   ś.

Odszukiwanie w „rozsypance” wyrazów głośno wypowiadanych.

Szukanie sylab w czytaniu. Dziecko otrzymuje krótki tekst do czytania. Pod tekstem wypisane są sylaby, które dziecko po przeczytaniu tekstu odnajduje w czytance i podkreśla.

Scalanie wyrazów dwusylabowych i dłuższych z przestawionych sylab np.: pa - lam, lampa.

Odczytywanie sylab wypisanych na kartonikach.

Różnicowanie sylab takich samych w szeregu różnych lub o podobnym  brzmieniu, np.: pa, ga, da. Dzieci sygnalizują w momencie usłyszenia żądanej sylaby.

Podawanie liczby sylab w wyrazie.

Kończenie zaczętego wyrazu.

Dzielenie zdań na wyrazy, np.: „Tonaszaszkoła”.  To nasza szkoła.

Powtarzanie krótkich i dłuższych zdań.

Powtarzanie wyrazów łatwych i trudnych fonetycznie i znaczeniowo.

Powtarzanie opowiadań po innej osobie.

Układanie zdań z podanymi wyrazami.

Wymienianie jak największej liczby wyrazów: nazw zwierząt, mebli itp. zaczynających się określoną głoską.

Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.

Próby samodzielnego, zrozumiałego wypowiadania się, np.: opowiadanie różnych       zdarzeń, relacjonowanie własnych przeżyć, oglądanych filmów, słyszanych audycji, przeczytanych tekstów, książek.

 

Opracowała psycholog:  E. Stachurska