Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA W TRAKCIE NAUKI ZDALNEJ

domyślna zaślepka

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA W TRAKCIE NAUKI ZDALNEJ

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani danych osobowych jest:

Danuta Ferenstain – dyrektor szkoły

Dane kontaktowe

Z AD można się skontaktować:

–       tel. 662223681

–       email: dyrektor@spbb.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest: Arnold Paszta

–       email: arnold.partner@gmail.com

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

przetwarzania

Pani/Pana, dziecka pozostającego pod opieką prawną, dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze Danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z § 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Okres, przez który będą przetwarzane

W trakcie nauki zdalnej dane osobowe dziecka/ opiekuna prawnego będą przetwarzane przez okres trwania tej formy nauczania w ramach wykorzystywanych do tego celu środków.

Odbiorcy danych

Podmiot przetwarzający

Administrator Danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi wspierające działalność placówki na podstawie umowy powierzenia w zakresie:

–         dziennik elektroniczny – Vulcan

–         G Suite dla szkół i uczelni,

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

a.     Do komunikacji i prowadzenia zajęć z dziećmi placówka wykorzystywać będzie następujące narzędzia:

 – G Suite dla szkół i uczelni,