Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Wielki sukces ucznia naszej szkoły Juliusz Kumora

domyślna zaślepka

Wielki sukces ucznia naszej szkoły Juliusz Kumora 

Juliusz Kumor uczeń klasy 6 uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Juliusz Kumor wykazał się bardzo rozległą wiedzą historyczną obejmującą zarówno materiał szkoły podstawowej jak i wykraczający poza jej ramy oraz wiadomościami z tematu przewodniego.

Olimpiada Historyczna PTH ma długoletnią tradycję. Jest organizowana na etapie szkoły ponadpodstawowej (47 edycja), była na etapie gimnazjum a obecnie jest organizowana  w szkole podstawowej. 

Juliusz rozpoczął swoje zmagania na etapie szkolnym 16 października, gdzie do rozwiązania był test obejmujący zagadnienia z historii z całej podstawy programowej szkoły podstawowej. Świetny wynik zakwalifikował go do etapu okręgowego. 

Ta część zawodów była dwuetapowa: uczniowie pisali test z całej podstawy programowej a do części ustnej kwalifikowani byli uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki (20 % uczestników etapu pisemnego). W części ustnej uczeń musiał zaprezentować wybrane zagadnienie wskazane przez Organizatorów. Tutaj Juliusz przedstawiał osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Rzymian, następnie odpowiadał na pytania Komisji dotyczące tego zagadnienia    oraz prezentował jedną lekturę wymaganą na tym etapie. 

Do etapu centralnego zostało zakwalifikowanych 76 uczniów z całej Polski w tym Juliusz Kumor.

Zawody centralne odbywały się 5 i 6 marca 2021r. W pierwszym dniu miał miejsce egzamin ustny, na który należało przygotować 3 lektury i odpowiedzieć na pytania członków Komisji do jednej z nich a także odpowiedzieć na dwa losowo wybrane pytania dotyczące podstawy programowej – z zakresu klasy od 4 -8. 

6 marca odbyły się zawody pisemne. W tym roku tematem przewodnim testu były epidemie od starożytności do współczesności.

Wyniki z części ustnej oraz pisemnej zostały sumowane. 7 marca ogłoszono listy finalistów i laureatów. 

Ze względu na warunki pandemii etap okręgowy i centralny odbywały się w szkole w sposób zdalny.

Juliusz uzyskał tytuł finalisty, tym samym zgodnie z przepisami (Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art.  44  ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2019, poz. 1481) uzyskują uprawnienia tożsame z uprawnieniami laureatów wojewódzkich lub ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych) uzyskuje prawo do oceny celującej na świadectwie, wpisie osiągnięcia na świadectwo ( dodatkowe punkty przy rekrutacji)  zwolnienia z części pisemnej egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu historia, przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej.   

Serdecznie gratulujemy !!!!

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Wolska