Szanowni Rodzice!

Mam przyjemność przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Adres Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a: 86-005 Białe Błota, budynek A

ul. Centralna 27, tel./fax: 52 381 40 11, budynek B, ul. Czysta 2, tel./fax: 52 381 47 77,

budynek C, ul. Czerska 10, tel. 666852735 (świetlica)

Adres strony internetowej: www.spbb.pl, e-mail: sekretariat.spbb@wp.pl, dyrektor@spbb.pl,

Dyrektor szkoły: Danuta Ferenstain

Wicedyrektorzy: Zdzisław Napora, Bernadetta Drzewiecka, Renata Karwowska, Joanna Załęgowska

Kalendarz roku szkolnego:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

Świąteczna przerwa zimowa: 23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 14-27 stycznia 2019 r.

Świąteczna przerwa wielkanocna: 18-23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.

Wakacje: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od nauki: (propozycje)

2 listopada 2018 – piątek Dzień Zaduszny

2 maja 2019 r. - czwartek

30 maja 2019 - Dzień Dziecka – piątek

Klasyfikacja

śródroczna:

- Rada klasyfikacyjna – 03 stycznia 2019 r.

roczna:

- Rada klasyfikacyjna – 10 czerwca 2019 r.

Próbny egzamin gimnazjalny i po klasie 8:

Listopad 2018

Egzamin gimnazjalny:

10-11-12 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty:

15-16-17kwietnia2019

Rekolekcje Wielkopostne

Termin ustali ks. proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach

Godziny pracy:

1. Sekretariaty – od poniedziałku do piątku – 7:30 – 16:00.

2. Biblioteki – według grafiku zamieszczonego obok biblioteki.

3. Specjaliści - pedagog, psycholog, logopeda – godziny dyżurów na www.

6. Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00

7. Pielęgniarka – 9.45–15.00 – budynek A, 8.00-12.00 – budynek B,

8.00–9.30 - budynek C,

8. Stołówka wydaje obiady w godz.11:35–14:00; cena obiadu – 6,00 zł

Przerwy obiadowe: 11.30-11.45, 12.30-12.50. 13.35-13.50

 

Ważne informacje

 

  1. W klasach IV-VII oraz II-III GIM. obowiązuje wyłącznie dziennik elektroniczny. W klasach I-III nadal obowiązują dwa rodzaje: papierowy i elektroniczny.
  2. Wysokość składki ubezpieczeniowej wyniesie 40 zł/rok szkolny/1osoba. Wszelkie dane dotyczące polisy podane zostaną do końca września.
  3. Prosimy o bezwzględne przestrzegania Regulaminu dowożenia zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
  4. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców, osobiście przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną pisemnie (koniecznie z adnotacją „biorę odpowiedzialność za powrót dziecka…”),
  5. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jedynie na wniosek lekarza oraz po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).
  6. Rodzice deklarują w formie pisemnej udział dziecka w lekcjach religii, etyki bądź łącznie religii oraz etyki. Ocena z religii i etyki jest wliczana do średniej ocen.
  7. Prosimy, aby uczniowie nosili odpowiedni strój do szkoły, od października obowiązuje obuwie zmienne. Prosimy o podpisywanie odzieży oraz odbieranie pozostawionej w szatni odzieży i obuwia. Prosimy o przestrzeganie regulaminu szatni.
  8. Prosimy, aby uczniowie dojeżdżający do szkoły rowerami używali kasków, odblasków oraz zabezpieczali swoje pojazdy.
  9. W szkole uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W uzasadnionych przypadkach umożliwia się uczniom korzystanie z telefonów w obecności nauczyciela lub korzystania z telefonów szkolnych.

10.  Prosimy rodziców o nieblokowanie jezdni, na której zatrzymują się autobusy szkolne!

11.  Informujemy, że parkingi szkolne przeznaczone są dla pracowników szkoły.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły

 

1.

Zebranie organizacyjne

10-11-12-13 września 2018

2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

22-23-24-25 października 2018

3.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

3-4-5-6 grudnia 2018

4.

Wywiadówki

Podsumowanie I półrocza

7-8-9-10 stycznia 2019

5.

Informacje o postępach uczniów

11-12-13-14 marca 2019

6.

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych

13-14-15-16 maja 2019

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018

Ferie zimowe

 

14 – 27 stycznia 2019

Egzamin gimnazjalny

 

10-11-12 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty

 

15-16-17 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 - 23 kwietnia 2019

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (propozycja)

 

2 listopada 2018

2 maja 2019

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019